Pokusili se o vyvedení majetku ze sportovního klubu, uzavřením fiktivních půjček s vysokými pokutami

Převzato ze Seriálu o vyvádění majetku firem specializované forenzní agentury Surveilligence, která vyšetřuje sofistikovanou finanční kriminalitu a na příkladech z praxe každý týden zveřejňuje zajímavé případy vyvádění majetku z firem.

Po předchozí vzájemné domluvě se pokusili dva podnikatelé neoprávněně vyvést majetek v hodnotě 37 mil. Kč ze sportovního klubu, čímž spáchali zločiny zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku a poškození věřitele ve stadiu pokusu.

Schéma

Pachateli byli dvě osoby, jednatel sportovního klubu A a zmocněnec tuzemské pobočky zahraniční společnosti B. Dne 26.1.2011, jmény obou právnických osob A a B, spolu pachatelé uzavřeli smlouvu o půjčce. Na základě této smlouvy měla společnost B za smluvní odměnu za poskytnutí půjčky ve výši 1 mil. Kč půjčit sportovnímu klubu A částku 3,5 mil. Kč. Ve stejný den (26.1.2011) uzavřeli pachatelé druhou smlouvu o půjčce, na základě které měla společnost B za odměnu za poskytnutí půjčky ve výši 2 mil. Kč půjčit sportovnímu klubu A dalších 4,5 mil. Kč.

Úročení obou půjček bylo ve výši 18 % p.a. Peněžní prostředky měly být poskytnuty sportovnímu klubu A ještě před podpisem samotných smluv. Jednotlivé půjčky se kromě částek lišily pouze splatností – zatímco první půjčka 3,5 mil. Kč byla splatná 15.3.2011, druhá půjčka 4,5 mil. Kč měla být splacena již 10.2.2011, tedy dva týdny po jejím poskytnutí (26.1.2011).

Jak se později ukázalo, obě půjčky od společnosti B pro sportovní klub A byly ve skutečnosti fiktivní. Pravým smyslem uzavření smluv o půjčce bylo vytvoření podmínek pro vyvedení majetku ze sportovního klubu A v hodnotě 37 mil. Kč a jeho odklonění před skutečnými tuzemskými věřiteli.

Zanedlouho po uzavření smluv o půjčce přestal být sportovní klub A schopen tyto fiktivní půjčky splácet. Vzhledem k tomu, že den splatnosti půjčky ve výši 4,5 mil. Kč byl již 14 dní po uzavření smlouvy (dne 10.2.2011), společnosti A a B proto uzavřely dohodu o narovnání. Podle této dohody se smluvní strany dohodly, že na základě smlouvy o půjčce ze dne 26.1.2011 dluží sportovní klub A společnosti B částku 6,5 mil. Kč (skládající se z jistiny půjčky 4,5 Kč a smluvní odměny 2 mil. Kč), že sportovní klub A zaplatí společnosti B tuto dlužnou částku do 10 dnů a pokud tak neučiní, uhradí smluvní pokutu 15 mil. Kč a penalizační úrokovou sazbu 0,2 % (z 6,5 mil. Kč, za každý den prodlení od 20.2.2011 do zaplacení).

Dne 21.2.2011 dal sportovní klub A společnosti B do zástavy své pozemky. Pro případ, že by sportovní klub A do 15.3.2011 neuhradil svůj dluh ve výši 4,5 mil. Kč (skládající se z jistiny 3,5 mil. Kč a zprostředkovatelské odměny 1 mil. Kč) se pachatelé dohodli, že sportovní klub A uhradí společnosti B další pokutu ve výši 10 mil. Kč s penalizační úrokovou sazbou 0,9 % (z 4,5 mil. Kč za každý den prodlení ode dne 16.3.2011 do splacení dluhu). Pro případ, že sportovní klub A bez souhlasu společnosti B poskytne svoje pozemky do zástavy i někomu jinému, byla sjednána další pokuta ve výši 3 mil. Kč.

Sportovní klub A v termínu do 15.3.2011 svůj dluh nezaplatil a navíc zastavil pozemky další osobě, čímž porušil smlouvu o zřízení zástavního práva a dohodu o smluvní pokutě. Dne 24.5.2011 pachatelé formou notářského zápisu sepsali dohodu o vykonatelnosti a uznání dluhu, který mezitím vyšplhal na 37 mil. Kč. Společnost B začala svoje pohledávky za sportovním klubem A vymáhat exekučně a dne 13.6.2011 podala na sportovní klub A návrh na exekuci. Dne 4.7.2011 soud nařídil exekuci sportovního klubu A. Dne 14.7.2011 se sportovní klub A vzdal práva na odvolání a jeho exekuce se stala pravomocnou.

Dopady

K vyvedení majetku v hodnotě 37 mil. Kč nedošlo jenom z toho důvodu, že 30.8.2011 se sportovní klub A na návrh jednoho ze svých skutečných věřitelů ocitl v insolvenci, která průběh exekuce zastavila.

Dne 14.2.2012, tj. půl roku po zahájení insolvenčního řízení sportovního klubu A, zanikl zahraniční zřizovatel společnosti B a tím společnost B ztratila právní subjektivitu.

Dne 11.7.2012 soud prohlásil úpadek sportovního klubu A.

Škoda

Vzniku škody z titulu převedení majetku v hodnotě 37 mil. Kč bylo v důsledku zahájení insolvenčního řízení se sportovním klubem A zabráněno a škoda tak ve skutečnosti nevznikla. I když bylo vyvedení majetku zastaveno, sportovní klub A měl závazky významně převyšující majetek a tak byly pohledávky přihlášených věřitelů do insolvenčního řízení sportovního klubu A uspokojeny pouze ve výši 6,35 % z jejich nominální hodnoty.

Kromě výše popsaného jednání, jednatel sportovního klubu A uhradil společnosti B částku přesahující 5 mil. Kč a následně uzavřel řadu dalších smluvních ujednání, kterými zavázal sportovní klub A k závazkům, jež byly pro klub likvidační. Za toto jednání byl shledán vinným ze zpronevěry.

Trest

Jednatel sportovního klubu A byl odsouzen na pět a půl roku do věznice s dozorem. Vedle toho mu byl uložen šestiletý trest zákazu činnosti ve statutárních a dozorčích orgánech obchodních korporací a občanských sdružení. Jeho spolupachatel, zmocněnec tuzemské pobočky zahraniční společnosti B, dostal za uvedené skutky tříletý trest, pro jehož výkon byl rovněž zařazen do věznice s dozorem.

ZDROJE

Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 5 Tdo 14/2017

DALŠÍ ČÁSTI SERIÁLU

Čekám na vaše komentáře

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

%d bloggers like this: